תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח תוך 30 יום מהיום בו היו בידי בססח המידע והמסמכים הדרושים לברור חבותה.
הודעה על ההחלטה לתשלום, גובה התשלום ומסמכי השחרור ישלחו למבוטח בסמוך לקבלת ההחלטה.

לתשומת לב - מילוי חסר של פרטי טופס התביעה ושליחת מסמכים חלקיים עלולים לעכב את בדיקת התביעה והתשלום.

כספים אשר התקבלו במהלך בדיקת התביעה ולאחר תשלומה

במקרים בהם לאחר מועד הגשת התביעה, אך טרם תשלומה למבוטח על ידי בססח, את ההודעה יש למסור לגורם שטיפל בתיק על מנת שיעדכן את סכום ההפסד בהתאם.
כספים אשר התקבלו לאחר תשלום תגמולי הביטוח (שיבובים) יחולקו בין המבוטח לחברה בהתאם ליחס תשלום התביעה (היחס בין תגמולי הביטוח ששולמו לסכום ההפסד המלא).