טיפול בחובות בעייתיים אגב פעילות השקעות


כללי

ביום 6 באפריל 2009 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, חוזר בעניין "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב" (חוזר גופים מוסדיים 2009-9-7) (להלן: "חוזר חובות בעיתיים"). במסגרת פרסום הוראות החוזר המאוחד (קודקס הרגולציה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר) (להלן: "החוזר המאוחד"), בוטל חוזר חובות בעיתיים ושולב בחוזר המאוחד כאמור. בהתאם להוראות החוזר המאוחד מובא להלן מידע בכל הנוגע למסגרת הכללית של חברת בססח – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ (להלן: "החברה") בקשר עם היערכותה לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים.

זיהוי מוקדם של חוב בעייתי

בהתאם להוראות החוזר המאוחד אימצה החברה נוהל עבודה לטיפול בחובות בעייתיים (להלן: "הנוהל"), וכן מינתה פורום חובות בעייתיים (להלן: "פורום חובות בעייתיים"). זיהוי חובות בעייתיים והבאתם לדיון בפני פורום חובות בעייתיים וועדת ההשקעות של החברה הינו באחריות מנהלי תיקי ההשקעות של החברה.

טיפול בחובות בעייתיים

לאחר זיהוי חוב כחוב בעייתי, פורום חובות בעייתיים יהיה אחראי לטיפול בחובות כאמור, תוך הסתייעות בגורמים הרלוונטיים בחברה. את החובות הבעייתיים יסווג פורום חובות בעייתיים לאחת מהקבוצות הבאות:

דוח מיידי ודוח תקופתי

פורום חובות בעייתיים יגישו לוועדת ההשקעות של החברה דוח מיידי אודות חוב חדש שזוהה כחוב בעייתי, וכן את המלצותיהם לגבי המשך הטיפול בחוב והחלופות שנבחנו. כמו כן, פורום חובות בעייתיים יגיש לוועדת ההשקעות של החברה, דוח תקופתי ובו גם מצבת החובות הבעייתיים שזוהו, על סיווגיהם השונים, וכן ההתפתחות בחובות הבעייתיים.

פעולות לגביית חוב בעייתי

בהתאם לנוהל, וועדת ההשקעות של החברה תדון בדרכים ובאמצעים לגביית חוב ,אשר זוהה כחוב בעייתי, ותשקול, בין היתר, פנייה יזומה ללווה או פניה יזומה לנאמן החוב, במטרה לפעול מול הלווה לפירעון מוקדם של החוב, לשיפור תנאי החוב או לארגון מחדש של החוב; מינוי גורם חיצוני לרכז עבור הגוף המוסדי ביחד עם גופים מוסדיים אחרים את הטיפול בחוב; צורך בנקיטת אמצעים משפטיים כנגד הלווה; צורך בדרישה למימוש מיידי של בטוחות וניהול עצמאי של הבטוחות, וכן צעדים אחרים להבטחת גביית החוב.

החלטה בדבר אישור תנאי הסדר חוב

באופן כללי, לצורך קבלת החלטה בדבר אישור הסדר חוב שבתחום טיפולה, תקבל וועדת ההשקעות של החברה מידע בדבר מצב החברה הלווה, הכולל נתונים המאפשרים לבסס את ההחלטה בדבר הטיפול בחוב (בין היתר, בדבר התנאים הכלכליים של הסדר החוב, כגון, שינוי תנאי הפירעון, פיצוי בעלי חוב באמצעות מניות או ניירות ערך המירים, העמדת בטחונות וכו').