דף הבית עבור לצור קשר עבור לסרגל ניווט תחתון

תהליכי האיתור והזיהוי של חובות בעייתיים בחברת בססח
עברו שינויים לאור חוזר הממונה על שוק ההון
("חוזר גופים מוסדיים 7.9.2009 "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב", להלן "החוזר")

השינויים כוללים, בין היתר:
מינוי פורום חוב בראשות חשבת החברה שיהיה אחראי על ביצוע תהליך הערכת חוב אגב פעילות השקעות. הפורום נסמך על דיווחים שוטפים המתקבלים ממנהלי תיקי ההשקעות על החברה.

אישור נוהל מפורט על ידי דירקטוריון החברה הנועד להבטיח פעולות אקטיביות לטיפול בחוב בעייתי אשר נוצר כתוצאה מהשקעות החברה
וגיבוש החלטה בדבר החוב הבעייתי. בין היתר, נועד הנוהל להבטיח גביית חובות, בקרה, הערכה ובחינת מצב החוב.

במסגרת הנוהל אשר אושר על ידי הדירקטוריון נקבעו: דרכי זיהוי מוקדם של חוב בעייתי, הגורמים שייקחו חלק בהליך (מנהל תיקי ההשקעות, פורום חוב, וועדת השקעות).
הבקרות הנדרשות, עקרונות לסיווג חוב בעייתי וטיפול בו, אופן הטיפול בחוב בעייתי הכולל דווח
לוועדת ההשקעות אשר תקבע את דרכי הפעולה, מיון וסווג חוב, תדירות תהליך הערכת מצב החוב, נסיבות מיוחדות המחייבות קיום הליך
הערכת מצב, הגורמים המוסמכים להחליט לגבי אופן ניהול חוב בעייתי, מנגנון דיווח למנכ"ל ולוועדת השקעות בדבר חובות בעייתיים, שלבי הטיפול בחובות.

סמכות ההחלטה לגבי אופן הטיפול בחובות בעייתיים מהותיים הועברה אל פורום החוב וועדת ההשקעות לפי מדרג הסמכויות ביניהן.