תכניות הגדלת אמצעי מימון מאפשרות למבוטח בבססח להגדיל את היקף מימון ההון החוזר מעבר למסגרת האשראי הרגילה העומדת לרשותו,
על בסיס הסתמכותו של גוף מממן על ביטוח האשראי של בססח כבטוחה.

קיימות מגוון חלופות להגדלת אמצעי מימון, תכנית ניכיון חייבים, תכנית מימון לעסקאות ותכנית מימון באמצעות "כתבי הרשאה"

1. תוכנית ניכיון חייבים

תכנית ניכיון חייבים מיועדת למבוטח בססח המעוניין לקבל תשלום מידיי בגין עסקאות שביצע עם לקוחותיו,
תוך הקדמת קבלת התשלום בפועל מהלקוחות. תכנית מתקדמת וייחודית זו של בססח מתבססת על "הסכם משולש" ששותפים לו:
המבוטח, בססח והמממן. מבחינה משפטית – בתכנית זו המממן רוכש במסגרת של "ניכיון חייבים" את החובות של לקוחות המבוטח, אשר מבוטחים על ידי בססח

2. תוכנית מימון לעסקאות

תכנית מימון לעסקאות מיועדת למבוטח בתכנית עסקאות לטווח קצר או לטווח בינוני המלוות בהסדרי מימון פרטניים
ומאפשרות קיצור העסקה לטווח קצר יותר עבור המבטוח תוך העמדת פתרון ייחודי של ביטוח ניכיון שטרות
או ביטוח אשראי קונים והיא מהווה לרוב חלק בלתי נפרד מעסקת הביטוח.

3. תכנית מימון באמצעות "כתבי הרשאה"

תכנית מימון באמצעות "כתבי הרשאה" מיועדת למבוטח בססח שמעוניין להעביר את זכותו לקבלת תגמולי ביטוח מבססח, בעת אירוע ביטוחי,
לטובת הגורם המממן ללא אפשרות חזרה. בכך מתאפשר למבוטח להרחיב במידה מסוימת את היקף מימון ההון החוזר העומד לרשותו.