topuplocalbeck

Top Up Cover

בססח מציעה לקהל המבוטחים אפשרות לביטוח כיסוי עילי - Top Up כתוספת על מסגרות האשראי הקיימות לשני השווקים: מקומי ויצוא

Top up – יצוא

מדינת ישראל (להלן "המדינה") באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר, החליטה לסייע ליצואנים ישראלים בתחום ביטוח סיכוני סחר חוץ לטווח קצר, בתקופת המשבר הגלובאלי העולמי, מתוך מגמה לעודד צמיחה כלכלית ותעסוקה בישראל.

סיוע המדינה נקבע בדרך של העמדת כיסוי עילי (Top Up Cover) מעבר לכיסוי הבסיסי שהחברה מעניקה למבוטחים, בהיותם ספקים המעניקים אשראי ללקוחותיהם.

משרד האוצר באמצעות אגף החשב הכללי מפעיל מיוני 2014 תכנית מיוחדת בשיתוף בססח להרחבה משמעותית בביטוח עסקאות לטווח בינוני עד ארוך. מעורבות המדינה בתכנית זאת חייבה הגדלה משמעותית של ערבות המדינה לביטוח סיכוני סחר חוץ. אשר על כן נתבקשנו על ידי המדינה לבחון אפשרות להקטין את ערבות המדינה לבססח בתכנית הכיסוי העילי ("טופ – אפ" ) תוך מיקוד המדינה בתכנית שמעורבותה הכרחית, ובכפוף לכך שהיצואנים ימשיכו ליהנות מתכנית הכיסוי העילי, שמסייעת לא אחת ליצואנים להגדיל מכירות.  באחרונה עלה בידי בססח לרתום מבטחי משנה מובילים בעולם להחליף את המדינה בתכנית הכיסוי העילי, בדיוק באותם תנאים הנהוגים כיום וזאת החל מ-1 ביולי. השינוי היחידי הינו אי דרישה מצד מבטחי המשנה לערך מוסף ישראלי, ובכך תוסר דרישה זאת מכם, שהיה לה מקום כל עוד המדינה העמידה את הערבות בתחום הכיסוי העילי. הטבה זאת תעמוד לרשותכם החל מ-1 ביולי 2014.

Top up – מקומי

לראשונה בישראל – עלה בידי בססח לרתום מבטחי משנה מובילים בעולם להפעיל החל משנת 2014, תכנית מיוחדת להגדלה של הכיסוי הביטוחי לחשיפות בישראל. התכנית במתכונת של "כיסוי עילי" המופעלת מאז 2009 על ידי המדינה באמצעות בססח עבור יצואנים בלבד.

במסגרת התכנית, מבטחי המשנה ייקחו על עצמם את סיכוני האשראי העודפים, בעסקאות באשראי בתוך ישראל (בדומה לתכנית המדינה ליצואנים) ויאפשרו בכך הרחבה של מכסות האשראי גם ללקוחות בישראל.

להלן מצורף עלון עם הסבר מפורט אודות המוצר ואופן השימוש