ועדת מאזן

עמוס ספיר
יו"ר ועדה
שמעון אלקבץ
חבר ועדה
Mr. Loeiz Limon Duparcmeur
דירקטור
ליאור עמית
דירקטור חיצוני
ועדה זו מתכנסת כל רבעון לפני אישור דוחות כספיים