תועלות ביטוח האשראי

ביטוח האשראי של בססח מתאפיין במגוון רחב של תועלות למבוטח:

 

  • הגנה מפני הפסד כספי (חובות הלקוחות) – אי תשלום חוב מצד לקוח גדול יחסית, לא כל שכן שרשרת של "נפילות" כתוצאה משינוי ענפי, או אירוע פוליטי, חושפים את החברה לסיכון גבוה המתבטא בירידת רווחיות (לעיתים עד כדי הפסד) ופגיעה בתזרים המזומנים של החברה. ביטוח האשראי של בססח הנו מכשיר פיננסי מהמדרגה הראשונה לניהול סיכוי החברה וגידור סיכונים אלו.

 

  •  סיוע בניהול האשראי של החברה – לבססח מקורות מידע מגוונים. בהיותה חלק מארגון חברות ביטוח האשראי העולמי, עומד לרשותה מידע רב מחברות ביטוח האשראי במדינות שונות. לחברות אלו מידע רב על הלקוחות במדינתן. במסגרת ביטוח האשראי, בססח מעמידה מידע עדכני זה לרשות המבוטח ובכך מביאה תרומה רבת ערך לניהול האשראי על ידי המבוטח. כחלק מקבוצת EULER HERMES יש לבססח כיום נגישות לרשת המידע של EULER HERMES שהינו מבטח האשראי הגדול בעולם.

 

  • עמידה בחובות הזהירות בניהול אשראי וגידור סיכונים – השימוש בביטוח האשראי של בססח עולה בקנה אחד עם החובות המוטלות כיום על פי דין על נושאי משרה בחברה. ביטוח האשראי מהווה במסגרת זו מכשיר פיננסי מהמדרגה הראשונה לגידור סיכונים.

 

  • "מינוף" ביטוח האשראי לצורכי מימון – במסגרת תוכנית משותפת בין בססח לבין הבנקים הגדולים בישראל וכן מוסדות מימון חוץ בנקאיים, רוכש המוסד המממן את החוב המבוטח על ידי בססח. היתרונות הבולטים של התוכנית הינם: הגדלת היקף המימון למבוטח, תנאי מימון נוחים, שיפור היחסים הפיננסים במאזן (הקטנת סעיף "חייבים") והמשך ניהול הגבייה מהלקוח על ידי המבוטח.

 

  •  הגדלת הכנסות ורווחיות – ביטוח האשראי למדינות או ללקוחות מסוימים, מאפשר לא אחת הגדלת המכירות במקרים אלו בהשוואה למצב שללא ביטוח אשראי. כך למשל ביטוח האשראי של בססח לרוסיה, לסין ולמדינות נוספות, מאפשר ליצואנים להרחיב את היקף המכירות ללקוחות במדינות אלו.

 

  • תועלות בהיבט החשבונאי – ביטוח אשראי מקנה במסגרת זו תועלות בהיבטי מיסוי (תשלום הפרמיה מוכר כהוצאה לצורכי מס אל מול הפרשה לחובות מסופקים שאינה מוכרת) וכן מסייע בתהליך ההכרה בהכנסות כנדרש על פי הכללים החשבונאיים.

 

  • שיפור דירוג המבוטח – קיומו של ביטוח האשראי של בססח נלקח בחשבון על ידי חברות הדירוג המדרגות את מבוטחי בססח.  בין הסיכונים שנבדקים על ידי חברות הדירוג נכלל סיכון האשראי.