tic1

ערבויות-שוק מקומי

 כללי עבודה עם ערבויות

לפי פוליסת בססח, במקרים אשר מכסות אשראי מבוקשות מותנות במתן ערבות אישית של גורם הקשור לחייב, על המבוטח מוטלת החובה לדאוג לכך כי תהיה ברשותו ערבות תקפה על פי דין.
 

כדי להקל על התהליך, בהתייחס לערבויות אישיות הנדרשות מעת לעת בשוק המקומי, אנו נקבל במקרה של אירוע ביטוחי ערבות אישית כקבילה גם ללא אישור עו"ד כנדרש, אם התקיימו כל התנאים שלהלן במצטבר:

 

 • המכסה לקונה (שהינה מותנית בערבות) אינה עולה על סכום של מיליון ₪ (מעבר לסכום זה הנכם נדרשים לקבל חוות דעת עו"ד פנימי או חיצוני על תוקפה של הערבות)
 • החתימה של הערב תהיה על שטר חוב /ערבות אישית בנוסח המצ"ב
 • שמר בידיכם ערבות/ שטר חוב מקור
 • לא תיווסף כל התניה לנוסח שטר החוב /הערבות, לרבות הגבלת סכום הערבות (אלא אם סכום הערבות עולה על סכום הכיסוי הביטוחי) ,תקופת הערבות ועוד
 • לא תיווסף כל התניה לנוסח שטר החוב /הערבות, לרבות הגבלת סכום הערבות (אלא אם סכום הערבות עולה על סכום הכיסוי הביטוחי) ,תקופת הערבות ועוד
 • הערב הינו תושב ישראל (יש לעדכן את בססח אם הערב שנדרש אינו תושב ישראל)
 • הערב זוהה באופן וודאי גם על סמך תעודת הזהות הישראלית שברשותו וצילום תעודת הזהות יישמר אצל המבוטח
 • רישום נכון ומדויק של מספר ת.ז. והכתובת של הערב בשטר החוב כפי שמצוין בתעודת הזהות
 • חתימת אישית של הערב ללא חותמת חברה
 • חתימת עד מטעם המבוטח המאשר על גבי השטר כי הערב חתם בפניו על שטר החוב
 • העד לחתימה ירשום פרוטוקול של אירוע החתימה ובו יציין כדלקמן: מתי והיכן נחתמה הערבות ,הנוכחים בחדר במועד החתימה, וכי הערב חתם בפניו לאחר שזיהה אותו ע"פ ת.ז. המבוטח יחזיק בידיו את פרוטוקול החתימה כאמור לעיל

 

 בהתייחס לערבות חברה ולא ערבות אישית, יש להקפיד על אלו:

 

 • בהתייחס לערבות חברה ולא ערבות אישית, יש להקפיד על אלו:
 • הערבות תערך על דף לוגו של החברה בנוסח המצ"ב.
 • הערבות תחתם ע"י מורשה החתימה של החברה בצירוף חותמת חברה
 •  לערבות  יצורף אישור עו"ד כי כתב הערבות נחתם על ידי ה"ה …..(פרוט שמות החותמים) המורשים, על פי מסמכי ההתאגדות של החברה לחתום בשמה ולחייבה בחתימתה, וכי התקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה האמורה לצורך התחייבות זו
 • תישמר ערבות מקור

 

מסמכיי ערבויות לדוגמה: