תמונה12

ערבויות ביצוע

בססח מנפיקה למשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ותאגידים על פי דין, ערבויות אוטונומיות המהוות תחליף לערבויות בנקאיות.

 שירות זה נוצר בהמשך לקביעת החשב הכללי באוצר כי בהתקשרות בין ספק לבין משרד ממשלתי, יש לקבל גם ערבות מחברת ביטוח כבססח וכמוה כערבות בנקאית לכל דבר ועניין (ראה הוראת תכ"ם 2-03.03.17). שינוי זה נועד לגוון ולהרחיב את מספר מנפיקי ערבויות הביצוע בישראל בדומה למקובל בעולם, ולהקל בכך על הספקים השונים בתהליך ההתקשרות עם הממשלה.
 
בססח מנפיקה את כל סוגי ערבויות הביצוע המקובלות כדלהלן:
  • ערבות מכרז
  • ערבות מקדמה
  • ערבות ביצוע
  • ערבות לאספקת ציוד וסחורות
  • ערבות למתן שירותים
  • ערבות כוח אדם

 

 היתרון המרכזי של בססח בתחום זה, הנו בשחרור קו המימון הבנקאי העומד לרשות חברה לשימושים אחרים זולת ערבויות ביצוע, מבלי להגדיל את היקף הביטחונות של החברה. לשירות זה של בססח יתרונות נוספים ובהם: העלות הכוללת של השירות, שירות מהיר, יעיל ועוד.