תמונה10

ביטוח מקדמה

"מקדמה" הנה תשלום שחברה נדרשת להעביר לאחד מספקיה במועד הזמנת המוצר הנרכש מהספק, כחלק מסיכום תנאי התשלום לספק בגין העסקה, בעוד שאספקת המוצר הנרכש מתבצעת במועד מאוחר יותר (שבועות ואף חודשים). המוצר הנרכש יכול להיות חומר גלם בתהליך הייצור, מכונות לייצור, או סחורות מוגמרות לצורך שיווקן. בתקופה שבין העברת המקדמה לספק לבין אספקת המוצר על ידו, נוצרת לחברה שהזמינה את המוצר, חשיפה למקרים שבהם על אף תשלום המקדמה כמוסכם, המוצר אינו מסופק ובכך סכום המקדמה הופך להפסד.

"ביטוח מקדמה" הנו מוצר ביטוחי המגדר את חשיפת החברה בעת תשלום מקדמה, לקופת החשיפה, מפני האירועים הבאים:
  • חדלות פירעון של הספק
  • אירוע פוליטי במדינת הספק המונע ממנו את העברת המוצר לחברה ששילמה את המקדמה
ביטוח המקדמה פועל באופן דומה לביטוח אשראי:
  • תנאי הביטוח מוגדרים בתוספת לפוליסת ביטוח האשראי הרגילה של המבוטח
  • המבוטח מבקש "מכסות אשראי" בגובה המקדמה, בדומה לחשיפת אשראי רגילה
  • המבוטח מדווח על תשלומי המקדמות יחד עם דיווחיו על היקף מכירותיו ללקוחות
  • המבוטח מדווח במקרה שלא קיבל המוצר שבגינו שלומה המקדמה                                        

"ביטוח מקדמה" משלים רצף ביטוחי למבוטחי בססח בהתאם להתפתחות החשיפה: תחילתו בשלב תשלום המקדמה לספק, המשכו בביטוח עלויות הייצור (טרום המשלוחים), וסיומו בביטוח חשיפת האשראי הפתוח ללקוחות החברה.