תמונה11

הגדלת אמצעי מימון

תכנית "ניכיון חייבים" 

תכנית מתקדמת וייחודית זו של בססח מתבססת על "הסכם משולש" ששותפים לו: המבוטח, בססח והבנק המממן. מבחינה משפטית – בתכנית זו הבנק המממן רוכש במסגרת של "ניכיון חייבים" את החובות של לקוחות המבוטח, אשר מבוטחים על ידי בססח, בעוד שהמבוטח ממשיך בעבודה רגילה מול אותם לקוחות.

 

התכנית מאפשרת למבוטח לקבוע את מאפייני הניכיון ובהם: חובות הלקוחות שיכללו בתכנית, היקף הניכיון, מועד הניכיון וזהות הבנק המממן.
לתכנית זו יתרונות בולטים מנקודות ראות המבוטח:

הגדלת ההון החוזר– התכנית מאפשרת למבוטח להגדיל את היקף המימון הבנקאי מעבר למסגרת האשראי הרגילה שעומדת לרשותו, שכן הבנק נשען בתכנית זאת בעיקר על ביטוח האשראי של בססח כבטוחה.

מחיר מימון נוח– עלות הניכיון בתכנית זו נקבעת בין המבוטח לבין הבנק המממן, ובדרך כלל היא שווה ולעיתים אף נמוכה מהריבית הרגילה של המבוטח בבנק (כפועל יוצא מכך שבססח מגובה במבטחי משנה מהשורה הראשונה מחו"ל ומדורגת Aa3).

הפחתת סעיף "החייבים" במאזן ושיפור היחסים הפיננסים– התכנית מאפשרת במישור החשבונאי להפחית את סעיף "החייבים" במאזן ובכך לשפר את היחסים הפיננסיים של המבוטח. חברות רבות ובהן חברות ציבוריות מוצאות בכך תועלת רבה.

פעילות רגילה מול הלקוחות– בתוכנית זו אין צורך לעדכן את הלקוח בדבר מכירת חובו, ופעילות הגבייה מול הלקוח נשארת בידי המבוטח.

בהתאמות מסוימות, בססח מפעילה את תכנית "ניכיון החייבים" גם עם מוסדות מימון חוץ בנקאיים, ובכך מסייעת למבוטח לגוון את מקורות המימון.

 

תכנית מימון באמצעות "כתבי הרשאה"

מכשיר זה הנו הוראה בלתי חוזרת של המבוטח להעביר את זכותו לקבלת תגמולי ביטוח מבססח, בעת אירוע ביטוחי, לטובת הגורם המממן ללא אפשרות חזרה. בכך מתאפשר למבוטח להרחיב במידה מסוימת את היקף המימון העומד לרשותו.


תכנית מימון לעסקאות מיוחדות

תכנית זו דומה במהותה לתכנית "ניכיון חייבים" שלעיל, אך היא מתייחסת לעסקה מיוחדת שהמימון הבנקאי מתאפשר הודות לגיבוי הביטוחי של בססח באמצעות "פוליסת ניכיון שטרות". פוליסה זו מאפשרת לבנק לנכות שטרות של לקוח בחו"ל בגיבוי ביטוח האשראי של בססח. בכך מסייעת בססח במתן פתרונות לעסקאות בינלאומיות, תוך שילוב ביטוח ומימון החל ממועד ההזמנה ועד לתשלום בפועל מצד הלקוח.