תמונה3

ביטוח אשראי חברות בנות וערוצי שיווק

ביטוח אשראי – חברות בנות
 
לחברות ישראליות רבות יש חברות בנות בחו"ל, בין אם לחברות שיווק של המפעל בישראל ובין אם כחברות העוסקות בייצור ובשיווק.
בססח מבטחת כיום מעל 180 חברות בנות של חברות ישראליות הפועלות בחו"ל, ומבטחת את מכירותיהן באשראי ללקוחות הסופיים ברחבי העולם, כנגד סיכונים מסחריים ופוליטיים גם יחד. בססח מאפשרת לחברת האם המבוטחת בישראל, להחליט אם ניהול הפוליסה של החברות בנות יעשה דרכה או באופן ישיר בין החברות בנות לבין בססח. חברת האם יכולה אף להחליט על שילוב בין השניים (לדוגמא: תשלום פרמיה באמצעות החברה האם וניהול הכיסוי הביטוחי, הדיווחים ותשלום תביעות ביטוח על ידי החברות הבנות עצמן). בססח מעמידה לרשות החברות מערכת On-Line מתקדמת המאפשרת ניהול ידידותי של הפוליסה באמצעות האינטרנט, מכל מקום בעולם ובכל עת.
 
לחברת האם בישראל ולחברות הבנות בחו"ל, תועלות רבות בהשוואה למצב שבו כל אחת מהחברות מבוטחת על ידי מבטחי אשראי שונים:
  • ריכוז של חשיפות האשראי והכיסוי הביטוחי  – ריכוז כל החברות בקבוצה תחת מבטח אחד בישראל, מאפשר ניהול ובקרה של כלל חשיפות האשראי של הקבוצה והכיסוי הביטוחי שלה. לא אחת מבנה זה אף מסייע באיגוח "חייבים" או בהשגת מימון בנקאי מגובה בביטוח אשראי.

 

  • עלות ביטוח נמוכה יותר – העלות הנמוכה יותר של ביטוח האשראי נובעת מכך שתיק ביטוחי מפוזר יותר, מתבטא בפרמיית ביטוח נמוכה יותר, בהשוואה למצב של חברה מבוטחת בנפרד.

 

  • רמת כיסוי ביטוי גבוהה יותר – העובדה שבססח נמצאת בישראל יוצרת יתרון ברמת הכיסוי הביטוחי. מבטחי אשראי מקומיים, לא אחת רוויים בחשיפות אשראי ללקוח מסוים, מאחר שהם מבטחים מספר רב יחסית של ספקים המוכרים לאותו לקוח. רוויה כאמור, מתבטאת ברמה נמוכה יחסית של כיסוי ביטוחי לאותו לקוח.

 

  • רמת שירות גבוהה – מערכת ה On-Line המתקדמת שבססח מעמידה לרשות החברות בנות, וצוות חתמים מנוסה שעומד לרשות החברות הבנות בכל עת, מתבטאים ברמת שירות גבוהה.

 

ביטוח אשראי – ערוצי שיווק
 
יצואנים רבים מסתייעים בערוצי שיווק שונים בחו"ל (בנוסף לחברות בנות). בין אלו כלולים: סוכנים, חברות יצוא, מחסנים קדמיים ועוד. בססח מאפשרת ביטוח אשראי בין ערוץ השיווק כאמור לבין הלקוח הסופי. במקרים אלו, הביטוח יחול מרגע המכירה על ידי ערוץ השיווק ללקוחות. כאשר ערוץ השיווק נמצא במדינה שקיים לגביה סיכון פוליטי, ניתן לבטח מצב של אי העברת תמורות המכירה של ערוצי השיווק למבוטח בישראל בשל אירוע פוליטי. בנוסף, ניתן לבטח את מלאי הסחורות המוחזקות מעבר לים כנגד החמרה, הלאמה וסיכונים פוליטיים דומים. במקרים מסוימים ניתן לבטח גם מכירות של מפיץ אשר אינו בשליטת המבוטח, זאת כאשר ניתן להמחות למבוטח את זכויות המפיץ לקבלת התקבולים מהלקוח.